Vnitřní řád školy

Vnitřní řád školy pro zákonné zástupce přijatých dětí

Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace

 • Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hod.. Děti se přijímají do 8.00 hodin, škola se v 16.30 hodin uzamyká, vyzvedávejte své děti včas.
 • Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce, teprve potom může školu opustit. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte pověřit jinou osobu (formuláře u třídních učitelek).
 • Do mateřské školy patří pouze zdravé dítě, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními nemocemi.
 • Rodiče jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte, po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho uzdravení (v zájmu zdraví ostatatních dětí).
 • Rodiče jsou rovněž povinni nahlásit ihned všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny. Prosíme, předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ (rekreace, dovolená, atd.) nahlaste třídní učitelce včas.
 • Otázky týkající se stravování a úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole projednává rodič s hospodářkou školy paní Eduardou Slukovou tel. 485 130 940 v její úřední dny tj. denně od 6.30 do 15.00 hodin.

Dle vyhlášky č.107 o školním stravování ve znění vyhlášky č. 210/2017 Sb., a § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se v zařízeních školního stravování uskutečňuje stravování dětí v době jejich pobytu ve školeTo znamená, že pokud rodič vyzvedne dítě mimořádně po obědě, ztrácí dítě nárok na odpolední svačinu. Celodenní stravování den činí 33 Kč, polodenní  27 Kč, 7-leté děti 36 Kč celodenní a 30 Kč polodenní.

Rodič je povinen si včas zajistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet !!

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je upravena směrnicí ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole , kterou vydala ředitelka školy, na základě § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání § 6. Účinnost směrnice je od 1. 1. 2005, článek 3. bude upraven vždy na příslušný školní rok dodatkem.

Nebude-li příspěvek zaplacen včas nebo ve správné výši, bude proti plátci postupováno dle čl. 7 výše uvedené směrnice. Dítě, které není do 8.00 hod. omluveno, je počítáno do stavu a rodiče musí stravné za tento den uhradit (bez nároku odnášení stravy domů).

Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné (týká se i dětí s odkladem školní docházky).

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné:

 • povinné pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů a je bezplatné
 • nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením
 • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v době zápisu, pokud ještě nedochází do MŠ
 • pravidelná denní docházka v pracovní dny se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání, mimo dny školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách
 • podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání může zákonný zástupce e-mailem (požádá o uvolnění, bude povoleno nebo zamítnuto e-mailem), písemně předat učitelce ve třídě (bude potvrzena kopie) – ředitelka je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy
 • pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání, lze uložit pokutu až do  výše 5 000,- Kč (přestupky § 182a)

Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole je stanoven ve školním řádu.

Individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Může probíhat celý školní rok nebo jen po jeho určitou část.

 • zákonný zástupce oznámí škole nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku svůj záměr individuálně své dítě vzdělávat
 • oznámení obsahuje identifikační údaje dítěte, období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání
 • ředitelka doporučí zákonnému zástupci oblasti z RVP PV (vytiskne ŠVP PV a Desatero pro rodiče), ve kterých má být dítě rozvíjeno
 • mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech
 • ve školním řádu je stanoven termín a způsob ověřování (v rozmezí listopad – prosinec)
 • zákonný zástupce se s dítětem musí dostavit k ověření, pokud se nedostaví ani v náhradním termínu, ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání a dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno
 • pokud je individuální vzdělávání ukončeno ze strany ředitelky mateřské školy, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat
 • výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (didaktické hry a pomůcky) hradí zákonný zástupce (pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, hradí pořízení těchto pomůcek stát – jedná se o pomůcky doporučené školským poradenským zařízením na základě podpůrného opatření)

 • Děti docházející do MŠ pouze na dopoledne, vyzvedávejte, prosím, v době od 12.00 hod. do 12.30 hod. po dohodě s třídními učitelkami.
 • Za cenné předměty, včetně hraček přinesené z domova, neručíme. Pozor na náušnice a řetízky z drahých kovů!!! Děti nejsou pojištěné proti ztrátám!!! Pojištění se vztahuje na úraz v MŠ.
 • Dítě oblékejte přiměřeně dle počasí. Do školy je vhodný lehký oděv a pevná zdravotní obuv (vhodné jsou bačkorky s klínem nebo ortopedické sandálky, ne pantofle). Děti by měly nosit pláštěnky a vhodnou obuv do deště a mrazu /dle počasí/. Oblečení pro pobyt dětí venku nelze nosit do třídy. Dejte dětem náhradní punčocháče, ponožky a spodní prádlo. Vše je nutné podepsat!
 • Posláním naší  MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. MŠ pracuje podle nového vzdělávacího programu se zaměřením na smyslovou výchovu a prevenci vad ve výslovnosti. Nabízíme řadu zájmových kroužků a nadstandardních aktivit, včetně grafomotorického  kroužku.
 • MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, k dispozici je mu školní i třídní vzdělávací program. Děti jsou rozděleny do čtyř heterogenních tříd (třídy věkově smíšené).